Griezcjs ar teflona nazi

Profesionâlais 612p griezçjs ir Ma-Ga tirgus vadoðais rezultâts gadiem ilgi. Uzòçmumam ir noteikta funkcija un ilgstoða pieredze, kurai nevajadzçtu bût bûtiskai attiecîbâ uz produktu izvçli. Modelis 612p ir profesionâla ierîce, kas var samazinât gan vienkârðas, gan vâjas preces ielâpus. Ðo plâksteru maksimâlais biezums var sasniegt 28 mm. Grieðana notiek tikai ar gravitâcijas lîdzdalîbu, nav nepiecieðams manuâli presçt pârtiku. Pateicoties îpaðai spiediena plâksnei, jûs varat sagriezt çdienu uz individuâlu galu, neatstâjot atkritumus.

Labâkâs vçrtîbas produktiSlîpçtâjs tika izgatavots no ïoti izvçlçtiem materiâliem, kas garantç vislielâko pretestîbu lîdzîgu tirgû pieejamo ierîèu vidû. Apmâcîtu darbinieku personâls pârraudzîja maðînas plânoðanu un raþoðanu. Produkti, no kuriem tika izgatavots 612p griezçjs, nodroðina augstâko tîrîbas standartu ievçroðanu. Ierîces daïas, kas saistîtas ar lietoto pârtiku, ir izgatavotas no parastâ nerûsçjoðâ tçrauda, kas padara to izturîgu. Papildu elementi tika bûvçti no anodçta alumînija.

droðîbaMotora vadîbas sistçma ir aprîkota ar START / STOP pogâm, kas ierobeþo slîpmaðînas ieslçgðanos sliktos laikos, kâ pierâdîjumu par strâvas padeves traucçjumiem un atjaunoðanu. Slîpmaðîna papildus ir aprîkota ar speciâlu slçdzeni, kas padod tabulas attçlu tikai tad, ja tâ tiek aplûkota nulles regulçðanas pogas biezumâ un, nospieþot galdu darbam pie skalas.Droðîbas labad cilvçkiem, kas strâdâ ar griezçjierîci, 612p asmens ir pastâvîgi aizsargâts ar îpaðu vâku, kas novçrð nejauðu savainojumu ierîces tîrîðanas laikâ. Pçc katras lietoðanas grieðanas maðîna jâtîra no pârtikas atkritumiem.