Gramatvedibas programma mazajiem uzocmumiem bez maksas

https://card-iol.eu/lv/

Symfonia programma ir pakete, kas atbalsta meistarîbu vieglajos un mazajos uzòçmumos. Tâ ir svarîga Polijas integrçtâ pakete, kas tika rakstîta îpaði WindowsTM vidç. Ðî programmatûra ïauj jums pârvaldît savu zîmolu, pastâvîgi strâdâjot ar ierakstiem un ekonomisko notikumu apkalpoðanu.

Finanðu un grâmatvedîbas modulis atbalsta vissvarîgâkâs grâmatvedîbas darbîbas (dokumentu noformçðana, bilances, norçíini. Finanðu analîzes modulis ir paredzçts, lai atbalstîtu uzòçmuma finanðu un ekonomikas departamenta darbu.Pamatlîdzekïu izmantoðana lielâ mçrâ palîdz saglabât pamatlîdzekïu uzskaiti un uzskaiti, kâ arî pareizâs un psihiskâs vçrtîbas. HR un algu modulis tiek izmantots, lai pârvaldîtu cilvçku atalgojumu un datus. Pateicoties viòiem, jûs varat âtri aprçíinât algas, saglabât darba laika uzskaiti uc Tas ïauj jums apvienoties ar ASV un ZUS. No otras puses, algu modulis ietver daþâdas atlîdzîbas metodes - rada algu sarakstus un pârskatus. Viòð arî izdrukâ pârsûtîðanas apstiprinâjumu.Hendela lietojumprogramma darbojas pârdoðanas un noliktavas vadîbas domâs (inventâra uzskaite. Pateicoties tam, ir iespçja izdot noliktavas dokumentus, pârdot, iegâdâties utt. Ir atïauts zîmoliem ar vairâkâm filiâlçm, kas ir pilnîbâ saderîgas ar printeriem un kases aparâtiem. Rçíina modulis ir iegûts pârdoðanas un pârdoðanas apjomâ. Tas ïauj izsniegt pârdoðanas dokumentus (rçíinus, rçíinus. Darbojas ar fiskâlajiem printeriem.Mazo grâmatvedîbas moduli sagatavoja uzòçmumiem, kas veic vienkârðotu uzskaiti. Tas palîdz reìistrçt un apstrâdât norçíinus ar ZUS (tas darbojas ar Maksâtâja plânu. Pateicoties tam, jûs varat norçíinâties ar nosaukumiem un darbiniekiem. Âtri analizç rentabilitâtes analîzes.