Graffa apicrbu rathotajs

Sestdien tika parâdîta jaunâkâ vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuriem bija jâpârbauda, ko dizaineri bija izdarîjuði ðajâ sezonâ. No auditorijas mçs varam pamanît arî daþas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtajam ðovam bija vislabâkais komponents, un viss notika bez ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja pilnîgi godîgus un vieglus audumus ar zemâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaumîgi, krâsaini maxi svârki, kas sagatavoti ar tamborçjumu. Turklât viòi bija priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitâm un blûzi ar frillçm un izðûti bikini. Par siltiem apìçrbiem, dizaineri ierosinâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar bieziem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izrâdes notika skaistas kâzu radîðanas izsole, kas tika izgatavota ïoti modernai izredzei. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât tika pârdotas vçl daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes. Liels ienâkums no pçdçjâs pârdoðanas tiks nogâdâts Jûsu bçrnu namâ. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas draudzîgas un ekonomiskas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti atgriezuði savus produktus pârdoðanai, un, kad pârdoðanas objekts bija pat apmeklçjums kâdâ no rûpnîcâm.Kompânijas pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija ieradîsies birojos jau maijâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju izveidot datordarbîbu, kurâ kolekcijas bûtu vienkârðas, nevis stacionâros veikalos.Apìçrbu nosaukums ir jebkurð no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Katrâ reìionâ ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku mûsdienîgâ veidâ, pirmkârt, visefektîvâkâs drçbnieku, ðuvçju un dizaineru vidû. Kas katru sezonu ðis zîmols veic kolekcijas, vienojoties ar galvenajiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik veiksmîgas, ka pat pirms veikala sâkuma tie, kas vçlas raþot no rîta, ir rindâ. Ðîs kolekcijas izzûd citâ dienâ.Ðî uzòçmuma ietekme daudzu gadu garumâ ir ïoti populâra patçrçtâju vidû gan telpâs, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, nav pareizi nemaz nerunâjot par daudzajiem gandarîjumiem, ko viòa ir guvusi, un kâdi ietver, ka rezultâti ir augstâkâs klases.

Skatît savu veikalu: Vienreizlietojamie laivu apìçrbi