Giordani apicrbu rathotajs

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kas sapòoja redzçt, ko dizaineri ir radîjuði attiecîgajai sezonai. No auditorijas mçs varçjâm saprast pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Pulçtais ðovs dzîvoja zemâkajâ punktâ, un pilnîba bija bez ðíçrðïiem. Ceïâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. To raþoðanâ izmantoti tikai veci un vâji audumi no lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas pilnîbâ izgatavoti no tamborçtiem. Papildus tiem tika ievçrotas meþìînes, romantiskas kleitas un saburzîtas blûzes un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu radîðanas izsole, kas radîta îpaði svaigam notikumam. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât izsolç tika pârdots arî daudz karstâkâs kolekcijas apìçrbu. Ienâkumi, kas iegûti no ðîs izsoles, tiks atstâti jûsu bçrnu namâ. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas ekonomiskâs un funkcionâlâs darbîbas. Tâ îpaðnieki ir vairâkkârt norâdîjuði savus produktus izsolçm, un tad darîjuma punkts bija pat paðu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka vismodernâkâ kolekcija maijâ tiks âtri nogâdâta veikalos. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt datoru, kurâ kolekcijas bûtu acîmredzamas, izòemot stacionâros uzòçmumos.Apìçrbu zîmols ir indivîds starp lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ nozarç. Tâ piedâvâ vairâkas rûpnîcas reìionâ. Viòð nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku mûsdienu, galvenokârt, daudzos labâkajos drçbnieku, drçbnieku un arhitektu vidû. Katru reizi, kad ðî kompânija nodarbojas ar kolekcijâm ar skaistiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik plaði pazîstamas, ka pirms veikala atvçrðanas tâs agri no rîta ir gatavas agri rindâs. Ðîs kolekcijas darbojas ðajâ dienâ.Uzòçmuma paði augïi jau daudzus gadus ir ïoti populâri lietotâju vidû, arî laukos, gan ârvalstîs, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, nav pieminçtas nekas, kas viòai ir apmierinâts, un kas apliecina, ka preces ir augstâkâs kvalitâtes.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas medicînas apìçrbs