Gdaoskas nododana

Putekïu savâkðanas sistçma tiek izmantota citâs nozarçs metâlapstrâde, kokapstrâde, enerìçtika, pârtikas un farmâcijas rûpniecîba arî darbos, kur ir nepiecieðams ieliet vaïîgus materiâlus. Ïoti mazas çkas daïiòas ir bîstamas iestâdei un cilvçku veselîbai (to pusç ir toksiska iedarbîba, lîdz ar to efektîvas putekïu nosûkðanas sistçmas ir svarîga uzòçmuma aprîkojuma sastâvdaïa, jo tâs iekïûst veiktspçjas stâvoklî, nodroðinot veselîbas aizsardzîbu, vidçju aizsardzîbu un droðîbu. darbu.

Putekïu savâkðanas sistçma ir jânorâda tuvu piesâròojuma avotam. Paðbalstoðâm rokâm, iesûkðanas pârsegiem, rûpnieciskajiem putekïu sûcçjiem ne tikai jâapstrâdâ rûpniecisko procesu laikâ radîtie putekïi, bet arî jâpârvçrð to nogulsnçðana un atkârtota celðana.

Putekïu savâkðanas sistçmas elementi:

1. ciklons - ierîces tips, kurâ cieto daïiòu gâzçm piemît attîrîðana centrbçdzes spçka dçï (rotçjoðâ gaisa kustîba separatorâ izraisa daïiòu sabojâðanu pret ierîces sienâm, kinçtiskâs enerìijas zudumu, ko rada gravitâcijas likuma piemçroðana, \ t

2. filtri - ievietoti korpusâ ar parasto nerûsçjoðâ filtra kârtridþu, kas aprîkoti ar saspiestâ gaisa attîrîðanas stilu, kas uzstâdîts durvîs, un ventilators, filtri ar maisiòiem vai filtra kabatâm ir redzami.

Ïoti svarîga situâcija dedustçðanas metodçs ir to sasprindzinâjums - katra plaisa erozijas rezultâtâ palielinâsies, radîs sistçmas noplûdi un draudus. Papildu elements, kas ir svarîgs konstrukcijâ, ir to materiâlu izturîba, no kuriem izgatavoti instrumenti - cietâs daïiòas, kas berzçjas pret sânu virsmâm, rada to nobrâzumu. Putekïu izsûknçðanas ierîcçs nedrîkst bût elektrostatisko lâdiòu. Tas var izraisît eksploziju.