Garigas veselibas statuti

Cilvçka psihi ir ïoti uzmanîga un piemçrota tâdiem ârçjiem faktoriem kâ spçcîgas emocijas, traumas vai traumatiskas pieredzes. Diemþçl pçdçjos nosacîjumos jûs nebûs gatavs izvairîties no stresa. Ko darît, lai pçc iespçjas ilgâk saglabâtu labu garîgo veselîbu?

Psihoterapija ir lielisks risinâjums. To sauc par metoþu kopumu, kas ârstç vai atvieglo citu slimîbu un problçmu, kas balstîtas uz cilvçka psihisko raksturu, ârstçðanu. Kâdas ir citas psihoterapijas tikai no ârstçðanas? Nu, izmantotâs psihoterapeitiskâs metodes balstâs uz starppersonu attiecîbâm. Psihoterapiju iegûst galvenokârt neirotisko traucçjumu ârstçðanas laikâ (saukti arî par trauksmes traucçjumiem un personîbas traucçjumiem. Gadîjumâ, ja pacientam nav klasificçts traucçjums un tâ vçlas kâdu citu palîdzîbu, ieteicams saòemt psihosociâlu palîdzîbu.

Pirms psihoterapeita apmeklçjuma ir vçrts pârliecinâties, kâdus mçríus viòð sâks sâkt psihoterapijâ. Viòas galvenie uzdevumi ir, pirmkârt, ideja mainît pacienta uzvedîbu un uzbûvi un emocionâlo spçju attîstîbu, piemçram, paðcieòas paaugstinâðana, palîdzot risinât profesiju vai citas bailes, paaugstinot paðpârvaldes lîmeni, labâk veidojot starppersonu attiecîbas, uzlabojot apmaiòu ar vidi, sadarbîbas prasmju attîstîðana, kâ arî motivâcijas uzlaboðana daþu darbîbu veikðanai.

Psihoterapija, ko piedâvâjam, ir lieliska palîdzîbas kvalitâte, ko var izmantot jebkurâ krîzes situâcijâ. Ja jûs cînâs ar daudzâm garastâvokïa izmaiòâm, daþâdas bailes traucç jûsu labi pazîstamajai darbîbai, jûs jûtaties nemiers, kas nenozîmç, ka jûs aizmigjat, jûs uztraucaties par savu vai pastâvîgo darbîbu vai vienkârði neizmantojat vienkârðo dzîvokli, nâk pie mums. Pateicoties mûsu ceïiem, jûs atgriezîsieties laimîgâ dzîvç.