Galdniecibas darbnica

Galdnieka profesija ir redzama no tûkstoðiem gadu. Ir pietiekami minçt, ka ðo prasmi Bîbele Jçzus Kristus izmantoja kopâ ar vienkârðo tçvu Józefu. Apstrâdes un publicçðanas mâksla ðíietami zaudçja daïu no tâs nozîmîbas, kâ arî tehnikas un materiâlu un materiâlu raðanâs, taèu pat mûsdienâs galdniecîbas uzòçmumi nesûdzas par pasûtîjumu trûkumu.

Kâ redzams ðodien, galdniecîbas uzòçmumi bieþi vien ir ïoti efektîvi un mûsdienîgi organizçti uzòçmumi, kas savâ darbâ veic jaunâkos tehnoloìiskos risinâjumus, bet beidzot neietilpst ðajâ nozarç aiz citâm rûpniecîbas nozarçm.

To darbîbas pamatâ, protams, ir visu veidu kokapstrâdes maðînas, tai skaitâ: zâìi, çveles, biezuma maðînas, frçzmaðînas, virpas un vçl daþi mazâki izmçri, bet ne mazâk vajadzîgi, piemçram, urbji un skrûvgrieþi, pârsegðanas maðînas vai ðîs skavas .

Ne mazâk svarîgas ir citas ierîces, ko izmanto galdnieku mâjâs, bet nav paredzçtas tieði materiâlu apstrâdei. Tie ietver pat industriâlas uzturçðanâs vietas. Ðâda veida ierîces izmanto, lai noòemtu raþoðanas procesâ raduðos atkritumus - ðíeldas, putekïus un jaunas ðâdas daïiòas. Pateicoties tam, galdniecîbas laukums ir viegli notîrâms no pçdçjiem atkritumu veidiem bezapkopes veidâ un nogâdâts glabâðanas vietâ, kas parasti atrodas ârpus stacijas galvenâs çkas.

Interesanti, ka ðíembâm un putekïiem nav jâiekïûst miskastç - tie parasti tiek izmantoti, lai sadedzinâtu un pûst rûpnîcu telpâs. Ir vairâk nekâ viena metode rupjâku ðíeldu pârvaldîðanai - pârdodot tos kâ pamatu kâmju bûriem, arî daþâdiem dzîvniekiem.