Gaias veikals olsztynek

Miesnieku veikala vai paða veikala, kas koncentrçjas uz piena produktu pârdoðanu, vitrîna mûsdienîgajâ sierâ ir perfekti pielâgota izvçle, kas aizòem lietotâju acis veikalu logos. Pareizi attçloti un pakïauti produkti veicina iepirkðanos, vienlaikus nodroðinot kvalitatîvus pierâdîjumus. Ko darît, lai sagrieztu gaïu vai sieru varçtu izskatîties lieliski? Risinâjums ir profesionâls griezçjs.

Bizerba griezçji ir maðînas, kas paredzçtas gan aukstâs gaïas, gan siera grieðanai. Ir tâdi paði tradicionâlie gravitâcijas griezçji, kas ir dekorçti ar jaunâkajâm funkcijâm. Bizerba slicer ir viena gabala bremþu plâksne. Ðî plâksne ir aprîkota arî ar drenâþas kanâlu un tabulas augðçjo malu. Tas viss novçrð ðíidrumu pilçðanu uz letes. Maðînu asinâtâjus var tîrît trauku mazgâjamâ maðînâ. Apstrâdâjot platîbas ar paceltâm kâjâm, noteikti tiek atvieglota tîrîðana ar ðíçlçju.

Ðíçlçja iezîmes?Pirmkârt, tie arî ïauj veikt îpaðu un higiçnisku aukstâs gaïas, gaïas un papildus siera daïu sagrieðanu. Ideâli veidots, lai sagrieztu ðâdus darbus: desu, ðíiòíi, bekonu, ceptu, kûpinâtu un vârîtu gaïu, steikus.

Bizerba ierîce ir dekorçta grieðanas biezuma regulçðanas pogâm. Skala ir no 0 lîdz 12 mm. Kaut arî pusautomâtiskâ grieðana, grieðanas biezums ir lîdz 23 mm. Pateicoties tam tiek dota grieðanas precizitâte. Turklât apspriestajiem ðíçlîtâjiem ir funkcija automâtiska ðíçlçs krauðana, kâ arî iespçja ierakstît to, kâ tâs tiek pârvaldîtas lietojumprogrammu bûvniecîbâ. Jûs varat novietot plakanu, kaudzîti, zvaigzni, rozeti un sagriezt vienu materiâlu lîdz pat 4 skursteòiem otrâ.

liktenisBizerba grieðanas maðînas galvenokârt izmanto:- gaïas augi,- pârtikas tirdzniecîba,- specializçtie veikali,- gastronomija,- çdinâðanas tîkli.

Maðînas korpuss ir izgatavots no skaistâkajiem kvalitâtes produktiem un tieði no anodçta alumînija. Turklât maðînai ir noklusçta tastatûra. Trîs grieðanas âtrumi ïauj pielâgot lietas konkrçtam produktam. Ir aprîkota arî galda ðíçïu uzglabâðanai.