Gaias sagatavodana burkam

Mûsu virtuve nav vieglâkâ, un pçc tam pârâk daudz to gaïu, ko mçs atklâjam tajâ. Tie savâ ziòâ ir labas, poïu, mâjâs gatavoðanas bûtîba.

Iestâþu sagatavoðana neievçro vienkârðâkos uzdevumus. Protams, visi ir saskâruðies ar bastarda íermeni vai grûti. Jebkurâ virtuvç jâatrod objekts, kas pasargâs mûs no kulinârijas gaïas neveiksmçm - smalcinâtâja íermenî. Tas parasti sastâv no vairâkiem desmiti maziem asmeòiem, kas iegûti tuvu kopâ. Ðo sîkrîku izmanto, lai maigi grieztu gaïu bez saspieðanas cîpslâm. Ideâli piemçrots visa veida karbonâtiem vai steikiem. Asmeòi, kuros ir gaïas maðînâ, ir izgatavoti no nerûsçjoðâ tçrauda - ne tikai priekðmeta izturîbai, bet arî tîrîbai un funkcionalitâtei. Visu pârçjo korpusu joprojâm gatavo no mâkslîgâ íermeòa. Gaïa, kas tika izurbta ar smalcinâtâju, saglabâ dabîgâs sulas, kas padara to pat pçc cepðanas, iegûstot sulîgu, mîkstu gaïu. Paðu termiskâs apstrâdes process notiek vienmçrîgi un daudz âtrâk. Tâpat marinçðanas laiks ir ievçrojami saîsinâts.

Dr Farin Man

Mçs varam arî apgalvot, ka garðvielas, ko mçs pârkaisa uz gaïas, nonâca tâs dziïumâ, kas bûs noderîgs nepârspçjamai gaïas garðai. Gaïas drupinâtâjs ir jauka iespçja klasiskai pistolei. Gaïas sagatavoðanas process ir ne tikai efektîvâks, bet arî klusâks. Mâjas dâmâm ir absolûta enerìijas taupîðana. Drupinâtâjs, neuzkrîtoðs izmçrs ir daudz efektîvâks, un ir svarîgi to âtri mazgât zem ðî ûdens, bet ne visu var ievietot trauku mazgâjamâ maðînâ. Mûsdienu projektâ ir vçrts iepazîties ar servisa informâciju. Ar roku mazgâðanu tiek nodroðinâta piesardzîba - asmeòi var mûs viegli sagriezt! Íermeòa drupinâtâjs ir daudzu profesionâlu ðefpavâru neatòemams biedrs, bet arî mâjsaimnieces, kas zina, ka ðî zemâ metode sagatavos svaigu gaïu.