Fiskala kases sistcma allegro

Visiem nodokïu maksâtâjiem, kas piedâvâ pakalpojumus fiziskâm personâm, kuras neveic uzòçmçjdarbîbu, ir jâuztur uzskaite, izmantojot fiskâlâs ierîces, piemçram, kases aparâtu vai nodokïu printeri.

Finanðu kases aparâts ir aprîkojums, kas gadiem ilgi ir plaði izmantots rûpnîcâs, un joprojâm ir daþâda veida pakalpojumu sniedzçji, sâkot no datoru pakalpojumiem lîdz ârstiem.Posnet printeris ir moderns citu veidu uzòçmçjiem. Viòi no tâ iegûst, galvenokârt, lielas mazumtirdzniecîbas íçdes, kurâs ir redzami pat vairâki tûkstoði ieòçmumu dienâ.Bet apsveriet, kâpçc kases aparâts nebûtu piemçrots ðim nolûkam, bet var arî rîkoties ar lielu ieòçmumu apjomu? Piekriðana, bet kases aparâts mums neizdrukâs PVN rçíinu, un tirdzniecîbas vietâs, kurâs nav ðâdas iekârtas, ðíiet, ka tas ir roku darbs, kas nav lietderîgs efektivitâtes un servisa uzlaboðanai. Tas vçl labprâtâk rada ðâdu risinâjumu pat mazâkiem uzòçmumiem.Printera iegâde nav pieejama, tâ apòemas pildît vairâk nekâ divus tûkstoðus labu, un jums vajadzçtu bût tâdam, ka atðíirîbâ no skaidras naudas rîks nedarbojas vienâdi. Lai to izmantotu, jums ir nepiecieðams dators, kas aprîkots ar labu pârdoðanas programmu, tas ir arî izmaksas, bet ieguvumi ir milzîgi. Tagad mçs varam izsekot pârdoto produktu izdevumiem kvîts izdrukas laikâ, nevis, piemçram, kases aparâtu gadîjumâ, tikai pçc tam, kad tiek izlasîta noliktavas programma.Izvçloties printeri, atcerieties par to, kura preèu datu bâze (PLU kodu skaits, mûsu ierîcei jâsniedz un jâizvçlas apmçram 20 procenti lielâks nekâ tas ir noderîgs, jo jaudu nevar palielinât un mûsu diapazona apjoms var palielinâties. Vçl viens svarîgs komponents, kas mums ir nepiecieðams pievçrst uzmanîbu, ir ikdienas pieðíirto ieòçmumu skaits.

Mçs kopîgojam printerus kodu un drukâto biïeðu apjoma dçï:- mazie / portatîvie - vidçji 100-150 biïetes dienâ- veikalu nodalîjumi - dati par nopietniem komerciâliem tirdzniecîbas punktiem un liela datu bâze.Paðlaik ir ierîces, kas ir tikai viens papîra rullis rçíiniem vîrieðiem, jo kopija ir ieteicama elektroniski SD kartç.