Fiskala kase elzab

Kas veic tâdu produktu vai pakalpojumu, izmantojot kases pârdoðanu, ir rûpçties par vairâkâm saistîbâm par tiem satraucoði. Grâmatvedîbas izmantojot finansiâlo naudu savâ reìionâ reglamentçta ar likumu. Attiecîgie likumi un sîki izklâstîti pienâkumi klienta un îpaðnieks par naudu. Kases aparâti NOVITUS piemçrots grupai veikaliem, gan mazâ un lielâ formâtâ. Tûlît pçc tam, kad ierîce & nbsp iegâdes, jums ir parakstît lîgumu labu servisu - paðreizçjais pakalpojums ne tikai remonts noticis jebkurâ naudu, bet arî veikt savu fiscalization.

Par ðo operâciju jums jau iepriekð jâpaziòo nodokïu birojam, jo tas prasa, lai tajâ tiktu izmantots ðî nosaukuma veids. Fiskalizâcijas laikâ servisa darbinieks izdrukâs ziòojumu no kases aparâta un nodokïu administrâcija sagatavo attiecîgu ziòojumu. Ðie dokumenti jâglabâ kopâ ar kases servisa darbu. Lîdzîga procedûra attiecas arî uz kases aparâta fiskâlo domu. Uzòçmçjam ir jâbût tâdam, ka viòam ir grûti veikt tikai daþus jaunumus naudas reìistrâ. Paðreizçjo var redzçt tikai, lai pievienotu vai atskaitîtu preces vai pakalpojumus no viòas atmiòas. Daþi cilvçki zina, ka ar kases aparâta palîdzîbu tiek reìistrçti ne tikai produktu pârdoðana, bet arî visi pakalpojumi. Ðos jautâjumus pilnîbâ reglamentç attiecîgie tiesîbu akti, kuros uzskaitîtas profesijas un darba vietas, kurâs ir norâdîta nauda. Tâ kâ nav kases aparâta, vai nav reìistrçts pârdoðanas apjoms, nodokïu iestâde uzliek lielu sodu. Kases aparâta lietotâjam arî jâatceras, ka katras dienas aizmugurç, bet arî nedçïâ, mçnesî un gadâ, viòam jâizdrukâ atbilstoðs ziòojums, kurâ sniegts detalizçts pârskats par darbîbâm, kas veiktas noteiktâ norçíinu periodâ. Pareizu ziòojumu trûkums, iespçjams, ir arî faktors, kas nosaka, ka birojs piemçro sodu. Tâpçc katram tirgotâjam ir jânodroðina pienâcîga apmâcîba kases aparâtâ. Daþi uzòçmçji zina, ka tie ir rezerves nauda daþâs vietâs, kur viòi saòem galveno reìistru, jo jûs nevarat pârtraukt pârdoðanas ierakstu pat tad, ja ierîce sabojâjas.