Es pazaudcju brokastis un pusdienas

Brokastis ir svarîgâkâs dienas maltîtes. Tas ir plaði pausts par piemçrotu dzîves veidu un parastâ çdiena nozîmi dienas ritmâ. Neskatoties uz to, brokastis ir pirmais íermeòa enerìijas piegâdâtâjs no rîta. Dzçriens ar ieteicamâkajiem un çdotajiem brokastu produktiem ir mûsdienîga maize. Tad maizes griezçjs bija bieþi virtuves piederums.

Tagad jûs varat viegli iegût maizi, kas sagriezta vienkârðâs daïâs. Daþi tomçr dod priekðroku visai maizes maizei, kâ arî to sagrieþ pirms brokastîm. Acîmredzot maize ilgâk paliek svaiga. Lai gan mâjas griezçjs parasti nav atrodams rûpnîcâs, to parasti izmanto mûsu vecâki. Maizes ceptuvçs tâ izveide vienmçr ir svarîga, jo katru dienu tâ saòem milzîgas daïas.

Slîpmaðîna ir funkcionâla ierîce aukstâs gaïas un siera grieðanai pârtikas preèu veikalos. Bieþi vien, pçrkot desu kâ pierâdîjumu, pârdevçjs jautâ, vai dot to segmentâ vai ðíçlçs. Klienti ir jaunas preferences, tomçr daudzi cilvçki vçlas iegâdâties jau sagrieztus produktus, jo ðíçles vienmçr ir maza un ideâli piemçrotas sviestmaizei. Ne visi zina, ka ðíçlçs ðíçlçs tik plâni.

Pat maizes ðíçles, gaïas gabaliòi un siers ir barojoðas brokastis, kas katru dienu jâçd. Lai pagatavotu sviestmaizi un padarîtu vitamînus íermenim, svaigi dârzeòi, piemçram, tomâti, guríi vai pipari, jâsadala sviestmaizç. Dârzeòus nav nepiecieðams sagriezt ðíçlîtç. To sagrieðana ar nazi nav problçma. Dârzeòiem nav jâbût augstiem griezumiem. Tie ir vçrtîgu vitamînu avots.

Laiks, kad katru dienu rûpnîcâs tika izmantots ðíçlçjs, jau ir pagâjis, bet tâs izmantoðana joprojâm ir atrodama maizes ceptuvçs un pârtikas preèu veikalos.