Eneriija 4

Ievçrojams skaits uzòçmumu, kas îsteno kampaòu uz Polijas, daþreiz dosies uz laiku, kad tas vai nu veidos attiecîbas ar klientu ârpus minçtâs valsts robeþâm, vai arî, protams, bûs jâpaplaðina enerìija arî citâm valstîm. Paðreizçjâ gadîjumâ bûs lietderîgi bût labs cilvçks, kas pastâvçja attiecîgajâ centrâ, lai veiktu jautâjumus, kas saistîti ar cita veida materiâlu tulkoðanu (lîgumi, piedâvâjumi un citi, un pat sazinâðanos ar ârvalsts pârstâvjiem.

Labs tulkotâjs noteikti atradîsies modernâ pozîcijâ - viòð ïaus uzòçmumam paplaðinât spârnus nâkamajâ valstî vai iegâdâties vîrieti no ârzemçm. Var droði teikt, ka atseviðíu vienîbu piedâvâto rakstu un palîdzîbas kvalitâte nav atkarîga no tâ, kâ ðie augïi un palîdzîba netiek pârdoti zinâmâ mçrâ - protams, ðî veidlapa ir rakstîta iepriekð minçtajâ lietâ. Bet kas notiks, ja produkts strâdâtu perfekti ârpus Polijas, un izvçlçtais pakalpojums padarîtu zîmolu ðajâ valstî, jo vîrieði no ârvalstîm nevarçs tos atklât caur valodas barjeru? Jâ!

Kâ vienmçr izvçlçties labu tulkotâju? Kâds bûs laiks, lai "izvilktu" uzòçmumu ilgtermiòâ? Tagad tâ nav tik vienkârða. Tiek pievienotas attiecîbas - labâkie tulkotâji parasti nâk no instrukcijâm, kas ir îpaði apstiprinâtas gadîjumos, kad cilvçki pârvçrðas lîdzîgâs tçmâs kâ Polijas uzòçmums. Ja mçs nevaram izveidot pasûtîjumu, mums ir rûpîgi jâpârbauda potenciâlie kandidâti cieðam tullim. Tiklîdz mçs atradîsim pareizo, mums vajadzçtu saglabât to pârâk augstu cenu - cilvçki, kas pârvietojas noteiktâ nozarç, vienmçr ir pazuduði, un tulkotâjs ar veselîgu vârdnîcu resursu, kas atbilst ðai nozarei, parasti ir vçrtîgs!

Visu iepriekð minçto diskusiju mçs pievienojam vienam ïoti noderîgam secinâjumam: zîmolu apmâcîba ir ârkârtîgi svarîgs jautâjums un pakalpojums, ko piedâvâ arvien vairâk profesionâlo biroju. Nekas ðajâ neparastâ - mûsdienu laikos nosaukto tçmu priekðmets - viens no tiem skolçniem, kas ir svaigi pçc izglîtîbas procesa pabeigðanas.