Endometrioze y fecundacionacija in vitro

In vitro apaugïoðana ir atkarîga no olðûnas un spermas pieslçgðanas ârpus sievietes íermeòa. In vitro ârstçðanai pâriem, kuri ir precçjuðies vai neformâlâs attiecîbâs, var precçties.Indikâcijas in vitro ir:1. samazinâti spermas parametri (neatkarîgi no bâzes, \ t2. nespçja izraisît ovulâciju;3. olvadu aizture, \ t4. endometrioze,5. nespçja izmantot daþâdas reprodukcijas metodes, \ t6. nespçja noteikt neauglîbas cçloòus.Polijas in vitro klînika ir viena no delikâtâkajâm neauglîbas klînikâm Polijâ.Ârstçðanas kurss ir sadalîts vairâkos posmos.Pirmais apmeklçjums ir nepiecieðams abiem partneriem, jâveic pilnîga neauglîbas ârstçðanas medicîniskâ dokumentâcija. Par ðâdu apmeklçjumu tiek veikta medicîniskâ apskate un sievietes pârbaude. Vîrietis saòem nodoðanu detalizçtiem jautâjumiem.Nâkamajos apmeklçjumos ârsts izvçlas in vitro apaugïoðanas tehniku, pamatojoties uz pçtîjumu rezultâtiem. Ja viòð vçlas paðreizçjo situâciju, viòð uzdod citu detalizçtu pieredzi.Turpmâkajâ vairâkumâ sievietei jâveic hormonâla stimulâcija. Tâ mçríis ir palielinât nobrieduðu oocîtu skaitu. Ârsts uzdod ultraskaòu un izmeklçjumus, pamatojoties uz ðiem efektiem, nosaka datumu, kad olðûnas iegûtas in vitro apaugïoðanai.Noteiktajâ datumâ pacients sevi klînikâ uzrâda par trûkumu. Viòð anestçzijâ dzîvo apmçram 15 minûtes. Un partneris arî pieòem, ka klînika izjût spermas nodoðanu speciâli sagatavotâ klînikâ.Laboratorijâ seðas no savâktajâm olðûnâm tuvojas spermai. Ðâdâ veidâ rodas embriji.Mçsloti oocîti tiek ievietoti inkubatorâ, kur viòiem ir labi augðanas apstâkïi.Vienu vai divus embrijus iegûst apaugïoðanai un ievieto dzemdes dobumâ tâ, ka tur varu ligzdot.Pacientam pçc apaugïoðanas ir jâdodas mierîgâ veidâ. Lîdz grûtniecîbas testiem tiek veikta arî seksuâlâ atturîba. Pçc 12 dienâm pacients testu beigâs sazinâs ar klîniku, lai noteiktu HCG lîmeni, kas apstiprina grûtniecîbu.