Emociju un motivacijas psiholoiija

Psiholoìija cenðas izpçtît un izskaidrot daþâdas cilvçku uzvedîbas. Daudzas tçmas jau ir analizçtas ar visâm iezîmçm un diezgan loìiski un visai iespçjami secinâjumi. Dzçriens ar diezgan bieþi izpçtîtiem jautâjumiem ir draudzîga bailes no pârmaiòâm.

Daudzi cilvçki ir iestrçdzis sliktos apstâkïos, viòi ir neapmierinâti ar vienkârðu dzîves lîmeni un ienâkumiem, un viòi neko nedara, lai mainîtu ðo nostâju. Viòi daudzus gadus sûdzas par savu priekðnieku, viòi izturas pret to, ka viòu produkcija ir ierobeþota, un, pateicoties savâm zinâðanâm, viòi nâks atteikties no iepriekðçjâ uzdevuma un piedzîvot kaut ko jaunu. Kâpçc? Jo viòi ir nobijies.

Bailes no nezinâmâs jau ir paralizçjuðas daudzus cilvçkus, kas nozîmç, ka viòi nomira, ticot, ka, piemçram, nesasniedza profesionâlu. Daþi sapòo par mûsu uzòçmumu un dzîvo, ja vien viòi neizdosies, ja viòi tikai mçìinâtu. Sâkumâ tas pats ârkârtîgi sareþìîts ir piedzîvojis, pârvaramo formalitâðu skaits ir ïoti liels, bet realitâte nekâdâ ziòâ nav tik liela.

Jûs varat atrast diezgan daudz vçrtîgu rokasgrâmatu par uzòçmuma izveidi internetâ. Programmatûras raþotâji katru gadu izdod arvien atbilstoðâkas idejas, kas darbojas jaunâs uzòçmuma darbîbas jomâs. Uzòçmuma vadîbas sistçma, cilvçkresursu vadîbas programma, klienti vai ðîs programmas, kas atvieglo grâmatvedîbas vçstures apstrâdi, bûs viegli jârûpçjas.

Lai gan darbs sâkas ar daþâm izmaksâm un ka tas prasîs kâdu laiku, ir spçcîgs finansçjums. Spçle jaunajiem uzòçmçjiem tiek veikta, izmantojot sociâlâs apdroðinâðanas iestâþu (ZUS pabalstus, tâpçc izdevumi, kas saistîti ar sava uzòçmuma vadîðanu, ir ievçrojami samazinâti, un daþâdiem uzòçmçjiem ir tiesîbas veicinât vârdu un radît diezgan patîkamu peïòu. Daþreiz viens lçmums var mainît dzîvi, un ir þçl noþçlot, ka neesat mçìinâjis un ierakstîjis ar savu bailes.