Dzcsiet ugunsgrckus ar chomikuj filmu

Mçìinot dzçst ugunsgrçkus, daudzi cilvçki refleksîvi sasniedz ûdeni. Tad tas ir vispievilcîgâkais un visizplatîtâkais ugunsdzçðanas lîdzeklis. Tomçr ugunsdzçsçji un ugunsdzçsîbas speciâlisti ne vienmçr lemj par to. Ugunsdzçsîbas lîdzekïa izvçle ir nepiecieðama no degoða materiâla.

Putu ugunsdzçsîbaPutu ugunsgrçks, cita starpâ, ugunsnedroðu ðíidrumu, piemçram, benzîna vai spirtu, ugunsgrçkos nodziest. Putu nevar izmantot, lai nodzçstu degoðus sârmu metâlus vai elektriskâs iekârtas, un visu, kas runâ ar ûdeni. Mainot ugunsdzçsîbas pulverus, tas ir visaugstâkais pielietojums.Jûsu noliktavas attiecîbas var izmantot gandrîz visu svarîgo materiâlu dzçðanai. Ugunsdzçðanas gâzes, no kurâm vismodernâkais ir oglekïa dioksîds, ir efektîvas ogïu ugunsgrçku, koksa un sçra, kâ arî metâlu, piemçram, kâlija, nâtrija, kalcija, dzelzs un cinka dzçðanai. No otras puses, ûdens nozîmç mûsu nozîmi saskarç ar degoðâm organiskâm cietvielâm, kad kâ pierâdîjumu izmanto koksni, papîru, ogles, salmus.

Ugunsdzçsîbas vai tvaika ugunsdzçðanas metodeLîdzîgs darbs kâ ûdenim ir tvaika kâ ugunsdzçðanas metode. Tas var dzîvot patçrçt ðo vienîgo materiâlu sadedzinâðanas gadîjumos. Galvenâ atðíirîba starp tvaiku un ûdeni ir tâ, ka ûdeni var pagriezt kaut kur, un tvaiku tikai atseviðíâs telpâs, kuru tilpums nepârsniedz 500 kvadrâtmetrus. Lielâkâs telpâs tvaika darbîba ir neefektîva. Ir nepiecieðams efektîvi dzçst ugunsgrçkus ne tikai par zinâðanâm par ugunsdzçsîbas lîdzekïiem, kas ir piemçroti jaunâm vielâm, bet arî par pamatu to apstrâdei un ugunsgrçka nodroðinâðanai teritorijâ.