Drodibas noteikumi digitalas kameras izmantodanai

Slaveni aprîkojuma raþotâji, kas tiek izmantoti potenciâli bîstamos apstâkïos - îpaði tiem, kam draud eksplozija, tos raþo saskaòâ ar ATEX sertifikâtu. Ðis termins ðâdu iekârtu pircçjiem tirgû ðíiet pârliecinâts, ka ðie rezultâti ir jauki un spçcîgi.

ATEX noteikumiATEX sertifikâta saòemðana un izmantoðanas brîvîba ir noteikta Eiropas Direktîvâ 94/9 / EC. 2016. gada aprîlî un to mainîs jaunâ direktîva 2014/34 / ES.Visi piemçrojamie ATEX noteikumi attiecas uz jautâjumiem, kas saistîti ar elektriskajâm un mehâniskajâm iekârtâm. Kas darbojas kâ aizsardzîbas sistçmas un jûras, zemes un papildus virsmas instalâcijas.ATEX sertifikâtus sauc par aprîkojumu, ko izmanto enerìijas uzglabâðanai, nodoðanai un radîðanai un aizsardzîbai. Maðînas un darbarîki ir mobilie, ja tie ir arî izturîgi. Ierîces, ko izmanto Eiropas vietnçs, kurâs ir ATEX sertifikâts, sniedz garantiju gan operatoriem, gan uzòçmçjiem, kas ir droði un çrti ðim nolûkam.

Iekârtu grupasGan paðreizçjâ, gan arî atðíirîgâ direktîva, kas veido direktîvu, definç divas iekârtu grupas. Pirmâ daïa ir mçbeles, kas iegûtas raktuvçs. Otrais vairâkums ir visas citas iekârtas, kas nonâk potenciâli sareþìîtos apstâkïos.Atkausçðanas sistçmas atex - putekïu nosûkðanas sistçmâVisu veidu iekârtâm, ko izmanto koksnes un krâsu produktu raþotâji, vajadzçtu sâkt ar atepûðanas sistçmâm atex, tas ir, labu dezinfekcijas sistçmu ar atex informâciju. Lieli uzòçmumi pçrk no tiem droðîbas apsvçrumu dçï, bet arî par prestiþu, ko sniedz ðâds sertifikâts. Ðâda iekârta nodroðina, ka sprâdzienbîstami maisîjumi nebûs bîstami dzîvîbai. Maðînu parki un ATEX sertificçti ir funkcionâli un ilgstoði.Ðîs maðînas ievçrojami samazina sprâdzienbîstamîbas risku atdalîðanas iekârtâs, kurâs notiek reakcijas un darbîbas, kas neapðaubâmi ir dzirksteles, akustiskâ enerìija vai pârspriegumi. Tie samazina elektrostatiskâs izlâdes risku arî tad, ja ierîce pârkarst.