Draudi gajcjiem arpus apdzivotam vietam

Hallu Motion

Mçs esam stîgas, kad daþos posmos mûs gaida daþâdas briesmas. Bieþi man notika, ka gâzes spiediens pârsniedza pieòemamo vçrtîbu. Tas bûtu izraisîjis katla eksplodçðanu, kas, par laimi, radîja dârgu remontu. Es ðodien apzinos, ka pçdçjâ stratçìija ir viegli zaudçjama, bet daþi cilvçki nav informçti par paðreizçjo situâciju.

Kâzu puse mûsdienâs ir priekðmets, piemçram, atloki vai droðîbas vârsti. Ðis ir vârsta veids, kas automâtiski stiepjas, kad gâzes vai tvaika spiediens pârsniedz pieïaujamâs vçrtîbas. Tas novçrð tâdu konstrukciju momentus kâ tvertnes, cauruïvadus, ieskaitot visu. Vispirms to izmantoja septiòpadsmitâ gadsimta vidû ïoti interesantâ ierîcç, kas bija spiediena plîts.Ja mçs apskatâm vienkârðâkos droðîbas vârstu modeïus, mçs redzam, ka ir pçdçjais tikai salauþamais plâksnes, kas ir bojâtas, kad gâze iziet pie pieïaujamâ spiediena.Diemþçl ïoti bieþi viens no vârstiem tika cepts. Bieþi vien ierîces klients to neapzinâti iekasçja. Un ïoti drîz sâka izmantot divus pamata vârstus, kas visbieþâk tiek uzstâdîti ierîces pretçjos galos.Ðie vârsti parasti tika piegâdâti tvaika dzinçjos. Tas neïâva nepiecieðamajam spiediena pieaugumam, ko izraisîja transportlîdzekïa spçka agregâts. Tas draudçja eksplodçt, kuras rezultâts varçtu bût pat visu pasaþieru nâve.Man ir iespçja, ka mani interesç lasîtâji par droðîbas vârstiem. Ikviens, kas izlasîjis ðo produktu, tagad droði vien apzinâs, cik liela nozîme ðajâs komandâs ir pçdçjâ pasaulç un rûpniecîbâ.