Dokumentu tulkotajs

Vispopulârâkais nepareizs priekðstats par tulkotâja darbu ir tâds, ka ðíiet, ka starp abâm valodâm ir tulkojums, kas padara tulkoðanas procesu gludu un gandrîz automâtisku. Diemþçl, realitâte izrâdâs pretçja, un tulkoðanas procedûra gandrîz vienmçr ir pilna ar iespçjâm, kâ arî nejauða idioma un abu valodu lietoðanas veidu sajaukðana, daudzi iesâcçji cieðâ tulkotâju profesijâ rodas no kïûdainas pieòçmuma, ka viòu profesija tiek uzskatîta par precîzai zinâtnes grupai un kïûdaini pieòem, ka pastâv tieðas saiknes starp konkrçtâm noskaòâm un frâzçm citâs valodâs. Vçl viens pârpratums ir likums, ka pastâv daþi tulkojuma veidi, kurus var dublçt kâ kriptogrâfijâ.

Tulkotâja darbs nav tikai par neatgriezenisku kodçðanu un dekodçðanu starp avotu un mçría valodu, izmantojot vârdnîcu kâ zinâtnisku palîdzîbu, jo tulkojumu autora darbs nav lîdzîgs tulkotâja darbîbai. Daþreiz mums ir jârisina maðîntulkojumi (pazîstami arî kâ automâtiskie vai datorizçtie tulkojumi, t.i., teksti, kurus automâtiski tulko datorprogramma. Kaut arî tulkotâju tehnoloìija joprojâm modernizç un ievieð jaunus risinâjumus, maðînu ietekmçðana joprojâm nav apmierinoðs lîmenis. Tomçr aizvien bieþâk tiek atgriezta ierobeþota programmatûra, kas atbalsta tulkoðanu (datorizçta tulkoðana - CAT, kas palîdz tulkoðanas procesam caur tulkotâjiem.

https://vanefist-n.eu/lv/

Nav grûti pieprasît speciâlistus pilnâs pilsçtâs, piemçram, Varðavâ, lai gan veltîðana ir sareþìîts uzdevums, ko autors vçlas pârvçrst par lielâm zinâðanâm, lielu apòemðanos un bûtisku sagatavoðanu. Tomçr atðíirîbas starp tulkojumiem pakïautajâm valodâm ir stilistiskas un pieturzîmes, kas sareþìî tulkoðanas procedûru vçl vairâk. Starp valodu problçmâm, kas atrodamas angïu valodas tulkotâja, ir sadalîts tâ sauktajâ lingvistiska iejaukðanâs, t.i., neapzinâti apvienojot oriìinâlvalodas un mçría valodas îpaðîbas ðíietami lîdzîgos terminos (piemçram, angïu valodas vârda patçtiska & nbsp; nenozîmç patçtisku, tikai patçtisku. Daþreiz vârdi, kas izriet no citâm valodâm, skan gandrîz vienâdi, bet viòu uzdevumi parâdâs diametrâli atðíirîgi, tâpçc tulkotâjam jâbût kvalificçtam ne tikai valodu ziòâ, bet arî izpratnç par konkrçtas runas lietotâju kultûras sasniegumiem.