Deklaracija par atbilstibas integraciju

https://ecuproduct.com/lv/knee-active-plus-efektivs-veids-ka-atgut-veselus-ceius-bez-sapcm/

Tāpēc EK atbilstības deklarācija ir ražotāja (vai pilnvarota pārstāvja rakstisks paziņojums, ka viņa izstrādājums ir labs saskaņā ar Eiropas Savienības ieteikumiem. Šai informācijai ir jāattiecas uz pašiem vai ļoti izstrādājumiem, kas ir skaidri identificēti ar uzņēmuma vai produkta kodu vai citu skaidru atsauci. Izgatavotājam jāanalizē izstrādājums un jāveic visas izmaiņas, kas vajadzīgas, lai ievērotu direktīvu prasības.

Pirms atbilstības deklarācijas izdošanas izstrādājumiem jāveic atbilstības novērtēšanas procedūras, un vajadzības gadījumā (atsevišķu noteikumu dēļ šie izstrādājumi pieprasa iegādāties atbilstošus sertifikātus. Atbilstības novērtēšanas procedūra tiek komplektēta, veicot īpašu darbību secību. Pēc tam moduļi tiek pareizi saukti un parasti tiek pasvītroti ar lielajiem burtiem. Ražotājs vēlas izvēlēties šo secību, kas, iespējams, to saskaņos ar viņa paša apmierinātību no perspektīvām, kas viņam norādītas instrukcijās un attiecas uz konkrētu produktu. Tehniski nesarežģītiem ražojumiem secību var atgriezt, bet no viena moduļa (piemēram, A moduļa, un progresīvākiem produktiem tās ir sarežģītas procedūras (piemēram, lai panāktu elektrības skaitītāju, ražotājs var izvēlēties moduļus B + D, B + F vai H1. . Tad tiek dokumentēta aktivitāšu izaugsme un augļi. Izgatavotājs izdod CE marķējumu izstrādājumiem ar atbilstības deklarāciju. Liela uzmanība kopā ar ražotāja izdoto atbilstības deklarāciju izriet no pašreizējās, ka ir iespējams, ka produkts, kuram tika sagatavota dokumentācija, atbilst visām pamatprasībām, ir noderīgs arī ar pašreizējiem noteikumiem.EK atbilstības līgumā jāietver šāda informācija saskaņā ar zemāk esošo paraugu (saskaņā ar infrastruktūras ministra 2004. gada 11. augusta likumu par būvmateriālu atbilstības deklarēšanas metodēm un veidu, kā tos marķēt ar celtniecības zīmi:1. Unikālais produkta identifikators - numurs XXXX2. Izgatavotāja un, ja vajadzīgs, un viņa pilnvarotā pārstāvja Eiropā marka un adrese3. Par šo izsniegto atbilstības deklarāciju ir atbildīgs tikai ražotājs (vai uzstādītājs4. Kas ir deklarācijas priekšmets - produkta identifikators, kas vajadzības gadījumā ļaus reproducēt tā saturu, pievienojiet fotoattēlu5. Šīs deklarācijas priekšmets, kas aprakstīts iepriekš, ir identisks Kopienas tiesību aktiem (saraksts6. Atsauces uz specifikāciju vai fotoattēlu uz saskaņotajiem noteikumiem - uz kuriem attiecas deklarācija7. Vajadzības gadījumā jāsniedz informācija par paziņoto personu, kura veica intervenci un izdeva sertifikātu8. Cita papildu informācija, piemēram: kuras vārdā tā tika parakstīta, izdošanas datums un vieta, amats, vārds un paraksts.Pēc atbilstības deklarācijas izsniegšanas izstrādājums var saņemt CE marķējumu. Šī marķējuma klātbūtne uz produkta iepakojuma norāda, ka tas atbilst Eiropas Savienības direktīvu vajadzībām. Viņi saka uzdevumus, kas saistīti ar veselības un vides aizsardzību, lietošanas drošību, kā arī norāda briesmas, kuras ražotājam vajadzētu novērst. Ja izstrādājums ir pakļauts atbilstības novērtēšanai un tam nav atbilstības deklarācijas, to nedrīkst laist tirgū vai nodot lietošanai Eiropas Savienībā. Deklarāciju nēsā ražotājs vai, ja viņam ir sava mītne ārpus Eiropas Savienības, viņa pilnvarotais pārstāvis Eiropā.