Degot kalorijas ar nordic pastaigam

In vitro apaugïoðana ir veids, kâ atbalstît neauglîbas vairoðanos un simptomâtisku ârstçðanu. ART (Assisted Reproductive Technologies vai palîgdarbîba ietver vairâkas citas terapijas, kas notiek ðûnu lîmenî. Tie tiek ievietoti brîdî, kad neizdevâs jauni palîdzîbas veidi.

Pçtnieki nosaka IVF apaugïoðanu in vitro (mçsloðana ar in vitro. Tas ir tas pats latîòu brîdis. Pçtîjumi atðíiras divos veidos. In vivo tie ir eksperimenti, kas notiek laboratorijâ cilvçka organismâ. In vitro testi ârpus dzîvâ organisma ("uz stikla".In vitro apaugïoðana ietver olu ðûnu mçsloðanu ârpus sievietes íermeòa. Pçdçjâ beigâs tiek nomainîti viòas hormoni, kas noved pie ovulâcijas procesa, un pçc tam viòa òem olðûnas un veido tâs ar spermu (vîrieðu reproduktîvâs ðûnas. Visu ðo procesu veic laboratorijas apstâkïos. Sezonâ, kad apaugïotâ ðûna sâk sadalîties, embriju transportç uz sievietes sistçmu, lai tâ varçtu iekïût dzemdç (implantâcija. Ja tas izdodas - rodas grûtniecîba, kas tagad iet tieði vienkârðâ stilâ.IVF-ET (klasiskajâ skolâ mçsloðana notiek spontâni profesionâlâ pannâ, kurâ tiek izvçlçtas olas un spermas (50-100 tûkstoði. Tie apvienojas 24 stundu secîbâ, dodot vairâkus embrijus. Mûsdienâs tiek radîti apstâkïi, kas atbilst tiem, kas dominç cilvçka organismâ. Ðî metode ir ârkârtîgi grezna un invazîva.Kâdas ir indikâcijas in vitro apaugïoðanai? Sâkotnçji ðî metode tika veltîta meitençm ar sliktu olvadu. Tagad ðîs norâdes ir spçks, un tâs iegûst arî vîriðío faktoru. In vitro apaugïoðana parasti tiek apkopota no èetriem posmiem. Tas ir olnîcu hormonâlâ stimulâcija (vairâku olu raþoðanas nolûkâ, vîrieðu un sievieðu reproduktîvo ðûnu savâkðana, mçsloðana laboratorijas apstâkïos un embrija implantâcija mâtes organismâ.