Dati par gaisa piesaroojumu

Ar gaisa piesâròojumu mçs katru dienu rada. Pasaules Veselîbas organizâcijas (PVO standarti stingri nosaka, kâda kaitîgo vielu koncentrâcija ðajâ jomâ ir pareiza, tâ, ka tâ ir pçdçjâ, kas ir piemçrota jûsu veselîbai, kâ arî tam nav nâvçjoðas idejas augsnei un gruntsûdeòiem. Atmosfçras nelabvçlîgâ sastâva galvenais virzîtâjspçks ir darbinieks, tradîciju un rûpniecîbas attîstîba.

VarikosetteVarikosette Efektīvs veids, kā veidot skaistas un gludas kājas bez vēnu vēnām

Ïoti svarîga vieta droðîbai un cilvçku veselîbai ir atmosfçras sastâvs, kas atðíiras no raþoðanas iekârtâm.ATEX direktîva, kas darbojas Eiropas Savienîbas dalîbvalstîs un beidzot normas, kas nodroðina grâmatas nosacîjumu droðîbu apdraudçtajâ sprâdzienbîstamâ saturâ, noved pie darba devçja vairâku pienâkumu izslçgt sprâdziena risku.Dzçriens no svarîgiem apstâkïiem nodroðina labu ventilâciju un novçrð bîstamu vielu izvietoðanu gaisâ, kas ir pakïauta iedarbîbai, iespçjami aizdegðanâs avoti.Tirgotâjs ir divas iespçjas: viòam ir nepieïaut salikðana atmosfçrâ kaitîgu vielu, piemçram, daïiòu, gâzes, tvaikus, un dûmu, kas kopâ ar gaisu ir sprâdzienbîstams maisîjums. Vçl viens veids ir, lai novçrstu aizdegðanâs risku, bet, òemot vçrâ, ka visur iet uz radot visuresoða enerìijas elektrostatisko izlâdi un viòai - ideâls veids, kâ maksât vieglâk.Pretçji uzòçmçju vajadzîbâm ðî tehnoloìija nâk klajâ.Industriâlie putekïu savâcçji ir putekïu savâkðanas vienîba, kas pati par sevi ir ïoti interesanta un visbieþâk lietota gaisa attîrîðanas metode. Rûpnieciskie putekïu savâcçji, kas tiek izmantoti ðajâ procesâ, ir atkarîgi no cietajiem un slapjajiem.Koncentrçjoties uz to darbîbas metodçm, mçs varam iegût tâdas ierîces kâ:- nosçdinâðanas kameras (tâs atrodas gravitâcijas grupâ,- elektrostatiski sausie putekïu savâcçji (izmantojiet elektrostatisko enerìiju,- cikloni (izmantojot centrbçdzes spçku,- filtra kolektori (izmantojiet jauna veida filtrus.Mitrâs rûpniecîbas putekïu savâcçji darbojas, pamatojoties uz skaloðanas procesiem. Tie ir tâdi paði jaunie skrubera tipa:- ar pildîjumu- bez pildîjuma- putas,- ar gâzes plûsmu caur ûdens aizvçrðanu.Vairâkas metodes pieejamo gaisa filtrçðana ïauj domât par uzticîbu un cilvçku veselîbu arî rûpniecîbâ un mâjâs katru dienu.