Dabiskas vides ctiska aizsardziba

ValgorectValgorect - Jaunâkais speciâlists halluks gels!

Droðîbas un grâmatu kontroles jautâjumi rûpniecîbâ galvenokârt ir saistîti ar vides aizsardzîbu. Mçìinâsim parâdît, kâ ES ir normalizçjusi noteikumus attiecîbâ uz rûpniecisko droðîbu gadîjumu izpçtes platformâ - & nbsp;

Sakarâ ar to, ka lielâkâ daïa maðînu un darbarîku paliek ogïu raktuvçs, kur ir bîstams metâna un ogïu putekïu sprâdziens, konkrçtajâ punktâ ir aplûkota Direktîva 94/9 / EK, ar kuru tiek pârnests uz tiem. draudi.

1994. gada martâ Eiropas Parlaments un Padome pieòçma tâ saukto jauna pieeja 94/9 / EC par dalîbvalstu tiesîbu aktu regulçðanu attiecîbâ uz instrumentiem un aizsardzîbas stilu, kas ir paredzçti izmantoðanai potenciâlâs sprâdziena jomâ, ko sauc par atex direktîvu. & nbsp; ieteikumi ir nodroðinât vienmçrîgu preèu plûsmu, kas nodroðinâs augstu sprâdziena aizsardzîbas lîmeni. Tomçr ðis noteikums nebija pirmais posms sprâdziena aizsardzîbas saskaòoðanas jomâ Eiropas nolîgumâ. Aptuveni divdesmit gadus cilvçkiem bija jâpielâgojas vairâkiem tâ sauktajiem principiem vecâ pieeja preèu tirdzniecîbai ar ATEX.

Direktîva 94/9 / EK ir stâjusies spçkâ no 2003. gada 1. jûlija, aizstâjot vecâs pieejas direktîvas 76/117 / EEK un 79/196 / EEK attiecîbâ uz elektroierîcçm, kuras tiek izmantotas peïòâ zonâs, uz kurâm draud uzbrukums telpa un Direktîva 82/130 / EEK, kas izmanto elektroierîces apstrâdei vietâs, kuras apdraud gâzes eksplozija gâzes raktuvju iekðienç. Procedûras, lai novçrtçtu piekriðanu, pamatojoties uz veco pieeju, bija saistîtas tikai ar elektriskâm ierîcçm, kas vajadzîgas, lai izpildîtu visas skaidri noteiktâs droðîbas prasîbas. Pçtîjumi liecina, ka tikai puse gadîjumu elektriskâs ierîces ir aizdegðanâs avots. Sistçmâ ar pçdçjo, vienîgâ elektriskâ daba, kas norâdîta veco draudu direktîvu direktîvâs, nav pietiekama, lai sasniegtu lielu aizsardzîbas jomu, ko îsteno Romas Lîguma 100.a noteikums.