Chanel modes skate

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja daudz skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri bûtu gatavojuði sezonai. No auditorijas mçs varçjâm atklât pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçts ekrâns, kas izveidots mazâkajâ komponentâ, un summa nonâca bez ðíçrðïiem. Ceïâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. Viòu bizness tika veikts pilnîbâ izmantojot mâjâs gatavotus un patîkamus audumus ar zemu krâsu krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportierus visvairâk piesaistîja gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas izgatavoti no tamborçðanas. Starp tiem, cieòu izraisîja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Jaunâkajiem apìçrbiem dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika skaista kâzu kleita, kas tika izgatavota ðim gadîjumam. Kleita tika nodota personai, kura plânoja palikt anonîma. Turklât daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes tika izsolîtas. Ieòçmumi no paðreizçjâs izsoles tiks aprçíinâti tuvçjâ bçrnu namâ. Jâuzsver, ka nosaukums ïoti atbalsta daþâdas labas un funkcionâlas darbîbas. Tâ îpaðnieki jau vairâkkârt ir atstâjuði izsoles, un tad izsoles priekðmets bija pat viena no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija tiks nogâdâta veikalos jau maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums vçlas atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu noderîgas kolekcijas, kas nav stacionâros augos.Jûsu apìçrbu kompânija ir vienîgâ no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Katrâ pasaulç ir diezgan maz rûpnîcu. Darbâ strâdâ vairâki tûkstoði darbinieku, ðobrîd, pirmkârt, daudzi no labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un arhitektiem. Katru reizi ðis nosaukums ir kolekcijas, kas atbilst Polijas centrâlajiem dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik populâras, ka pat pirms iepirkðanâs tâs ir gatavas rindâs no rîta. Ðîs kolekcijas notiek tajâ dienâ.Paðreizçjo institûciju augïi daudzu gadu garumâ ir ïoti populâri lietotâju vidû, arî reìionâ, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nepiemin lielo gandarîjumu, ko viòa ir saòçmusi, un kas ietver, ka atslçgas ir visaugstâkâs vçrtîbas.

Skatît savu veikalu: vienreizçja apìçrba cena