Cdiena partika malbork

Pieaugoðâ piekïuve internetam ir ievçrojami palielinâjusi to cilvçku skaitu, kuri çd tieðsaistç. Sâkotnçji tikai lielas restorânu íçdes nodroðinâja ðâdu iespçju. Ðobrîd atseviðías vienîbas piedâvâ ðâdus pakalpojumus. Ðî modeïa risinâjums aizvien vairâk apstâjas, jo tas ir piemçrots vîrieðiem un ietaupîs laiku.

Bet kâ tas darbojas pareizi? Klients, kurð vçlas pasûtît pârtiku, nonâk interneta kartç vai ïoti sagatavotâ mobilajâ aplikâcijâ. Tur viòð pasûta, un tad viòð dodas uz virtuâlo kases aparâtu. Kad pasûtîjums ir atzîts, klients saòem reklâmu tajâ brîdî, kad tiek sagaidîts çdinâðanas laiks. Modernâ programmatûra ïauj jums sagatavot pasûtîjumu bez nepiecieðamîbas izveidot lietotâja kontu stilâ. Tas ir ïoti noderîga pieeja lietotâjiem. Lai izmantotu paðreizçjo risinâjumu modeli, restorânam jâbût îpaðam gastronomijas aprîkojumam. To darbîba bûs ne tikai klientu pasûtîjumu vâkðana, bet arî integrâcija ar citâm klubâ izmantotajâm ierîcçm, piemçram, kases aparâts. Turklât tas ïauj vienlaicîgi mainît çdienkarti arî restorânâ, kâ arî tîmekïa vietnç, kur var pasûtît çdienu. Un metodes ðajâ jomâ nav tikai çdienu pasûtîðana tieðsaistç. Tie ïaus jums, piemçram, rezervçt galdu restorânâ. Veids neatstâj mâju, pateicoties vienkârðai rezervçðanas formai, tas var bût pastâvîgs, ka tas bûs gatavs viòam mâjâs, lai izvçlçtos, kuru izvçlçties. Bieþi gadâs, ka restorâna izmantotâ sistçma ïauj pasûtît pasûtîjumu, rezervçjot tabulu. Tas pierâda, ka, ja laukâ parâdâs tikai klients, pasûtîtais çdiens viòam tiks nekavçjoties izveidots. Ðâda veida risinâjumi atvieglo restorânu radîðanu, kuru mçríis ir piesaistît pçc iespçjas vairâk viesu. Nâkamie gadi neapðaubâmi ir vçl viens ieraksts attiecîbâ uz çdinâðanas nozari bûvniecîbâ. Eksperti piesaista faktu, ka pieaugums bûs interese par katru mobilo sakaru tirgu. Tâpçc ir vçrts iepriekð domât par îpaðu lietojumprogrammu mobilajâm ierîcçm, par kurâm vîrieði varçs pasûtît dzîvi no savâm telpâm.