Buvvalditaja riska novcrtcjums

Sprâdziendroðîbas dokumentsSaskaòâ ar 2010. gada 8. jûlija Ekonomikas, grâmatu un sociâlo lietu ministra likumu katrai mâjai ir jâsagatavo „Darba sprâdzienbîstamîbas darba dokuments”. Tas izriet no veselîbas un droðîbas noteikumiem, kas saistîti ar sprâdzienbîstamas vides perspektîvu.

Kam ir jâizdod ðâda veida dokuments?Droðîbas dokuments pirms izlidoðanas ir jâizsniedz vienîbâm, kas saka raþoðanas un / vai tehnoloìiskos procesus, izmantojot materiâlus, kas var radît sprâdzienbîstamus maisîjumus un noliktavas, kurâs tie atrodas. Ja riska novçrtçjums ir pozitîvs, ir jâsagatavo sprâdzienbîstamîbas dokuments.

Ko pieprasa sprâdziendroðîbas dokuments?Ðâda veida dokumentam jâbût precîzai informâcijai par aizsardzîbas pasâkumiem un jâierobeþo sprâdziena ietekme noteiktâs bîstamâs zonâs.Ðim nolûkam ir vçlams iegût vairâk darba devçja paziòojuma par labu un uzticamu iekârtas darbîbu un novçrtçt ar sprâdzienu saistîto risku.Dokumentâ jâiekïauj arî apstiprinâjums, ka çdieni un iestâdes tiek îstenotas ar visiem vçlamajiem droðîbas un apkopes standartiem. Acîmredzot veselîbas un droðîbas noteikumi attiecas arî uz darbiniekiem, tâpçc deklarâcijâ jâiekïauj informâcija par to, kâdi aizsardzîbas pasâkumi viòiem tiek ârstçti, kâ arî organizç droðîbu darba vietâ.

Kas novçrtç sprâdziena risku?Sprâdzienbîstamîbas novçrtçjumu veic speciâlists ðajâ daïâ. Iespçjams, ka dzîvos, piemçram, bûvniecîbas eksperts, un pats dokuments ir uzstâdîts valdnieka, pamatojoties uz sertifikâtiem un tehnoloìiskâ procesa zinâðanâm.