Biiedu pardodanas sistcma

Integrçtâ mazumtirdzniecîbas sistçma tika izveidota ar milzîgu zinâtòu tirdzniecîbas tîklu vadîbu. Tirdzniecîbas tîklu juridiskâ un funkcionâlâ pârvaldîba ir milzîgs izaicinâjums. Ðâdi îpaðums ïauj vadîtâjiem piekïût individuâlâm analîzçm un vadîbas zinâðanâm.

Parastajiem darbiniekiem programma ir labs instruments, kas ïauj efektîvi darboties visâs pozîcijâs. Izmantojot pârdoðanas sistçmu, mçs varam integrçt jaunâkos rezultâtus uzòçmuma pilnâs valstîs. Izmantojot ceïu, mçs daþâdos veidos daþâdojam organizâcijas vadîbu, sâkot ar mazumtirdzniecîbu, izmantojot izplatîðanu, loìistiku un grâmatvedîbu, beidzot ar pieprasîjumu. Izmantojot virkni milzîgu iespçju, programma jautâ visu veidu tirdzniecîbas tîklos, sâkot no desmitiem lîdz vairâkiem simtiem veikalu. Tas arî lieliski darbojas vietçjâ tirdzniecîbas arhitektûrâ. Neierobeþota mazumtirdzniecîbas sistçmas darbîbas joma ïauj apkalpot visas pârdoðanas tîkla darbîbas jomas.

Tas sastâv no atlikuðajiem elementiem:

garâ un daudzfunkcionâlâ mazumtirdzniecîbas sistçma,Vadîtâja modulis, kura nozîmîgums ir ieteikt,Centrâlâ noliktavu un izplatîðanas vadîbas programma garantç arî visaptveroðâkos nosacîjumus ekonomiskâs kampaòas valdîðanai.

Programmai ir arî specializçta, integrçta finanðu un grâmatvedîbas sistçma, kâ arî personiskâs un algas sistçma, kuras uzdevums ir sniegt visaptveroðu atbalstu visiem mazumtirdzniecîbas tîkla pârvaldîbas procesiem.

Mazumtirdzniecîbas sistçmai ir arî daudz iespçju lietotâjiem. Tas ïauj veikt daudzas funkcijas, kas palîdzçs veikt pirkumu. Var minçt vairâkas priekðrocîbas multimediju paðapkalpoðanâs stacijas klientiem, kas, skençjot svîtrkodus, ïauj âtri samaksât produktus.