Bcrnu apicrbs la mama

Princess Hair

Reâlais sprâdziena draudi rada putekïus gaisâ citâdi. Tad tie var bût koksnes putekïi, smalkas ogïu putekïi vai pulverkrâsas. Pçc lielas koncentrâcijas daþâdu izcelsmes smalku putekïu graudi var nokïût lîdz sprâdzienam. Iespçjams, ka aizdegðanos nodroðinâs atklâtâ uguns, elektriskâs dzirksteles, elektrostatiskâs strâvas vai to iekârtu daïas, kuras tiek sasildîtas lîdz augstai temperatûrai.

Lai samazinâtu sprâdziena un sprâdziena risku, ir nepiecieðamas putekïu attîrîðanas iekârtas, un putekïu savâkðanas iekârtu augstâko efektivitâti nodroðina vietçjâs bikðturi, kas var izpausties kâ paðatbalstoðas rokas, sûkòi vai karnîzes, kas atrodas tuvu emisijas avotam. Katrs putekïu klasteris ir neatgriezeniski jânoòem, lai nebûtu iespçjams pârvietoties un atkârtoti putekïus. Ir nepiecieðams regulâri iztukðot putekïu tvertni.

Putekïu ieguves iekârtas vçlas bût saderîgas ar atex noteikumu. Ir ventilatori un filtri, kas ir labi ar pareizajiem standartiem. Atex (atex uzstâdîðana uzstâdîðana bâzes versijâ izrâdâs no sprâdzienbîstamiem paneïiem, kuriem ir sprâdziendroðs filtrs. Filtri var bût nejauði vai atkârtoti izmantojami.Putekïu sprâdziens iekârtâ izraisa membrânas vilkðanu, sprâgstoðu gâzu izdalîðanos saturâ tâ, ka tâ nesasniedz filtra bojâjumus.

Papildu aprîkojumu putekïu nosûkðanas sistçmâm var izmantot, lai dzçstu dzirksteles vai modernas sistçmas, lai dzçstu dzirksteles iekârtas iekðpusç, izmantojot oglekïa dioksîdu. Atgrieðanâs amortizatoriem jâbût novietotiem uz filtra ventilâcijas kanâliem. Lâpstiòu uzdevums ir novçrst liesmas atkârtoðanos iekârtâ.