Augu aizsardzibas lidzekiu uzskaite 2014 gada

Katram uzòçmçjam ir mçríis sagatavot uzòçmuma pamatlîdzekïu uzskaiti. Tas pats ir uzrakstît uzòçmuma aktîvus. Kâda ir iespçja saglabât pareizu saglabâðanas pasâkumu uzskaiti un kas var noteikt ðâdu uzskaites pareizîbu? Tas nozîmç, pirmkârt, grâmatvedîbas likumu. Katru gadu likumâ ir neatgriezeniskas ziòas, tâpçc labs grâmatvedis joprojâm bûtu aktuâls.

Kas ir pamatlîdzekïi uzòçmumâ?Lîdz ar to pastâv visu veidu aktîvi, kuru plânotais lietderîgâs lietoðanas laiks ir paredzçts ilgâk par vienu kalendâro gadu, un tâpçc nebûs esoðâ tualetes papîra, ko izmantotu darbinieki poïu þurnâlos, nebûs pçdçjo pildspalvas, ko esam veikuði pat lielu piedâvâjumu. Aktîviem jâbût pilnîgiem, piemçrotiem lietoðanai, un tiem, kas faktiski paredzçti izmantoðanai ekonomiskâs kampaòas ietvaros.No saraksta lîdz svarîgâkajiem pamatlîdzekïiem pieder nekustamais îpaðums. Ir tâdi paði zemes veidi, kâ vienkârði çst telpas un bût. Ir pçdçjâs un maðînas, kas tiek izgatavotas raþoðanas laikâ, kâ arî iekârtas un transporta veidi (automaðînas, kravas automaðînas, piekabes. Pamatlîdzekïi ir gan uzlabojums, ko esam sasnieguði ilgstoðâ vidû. Pamatlîdzekïi bûs dzîvi un mâjlopi.Grâmatvedîbas likumam ir noteikti daþi noteikumi. Starp tiem ir ieraksti, ka pamatlîdzekïu cena starta laikâ pârsniedz PLN 3500, lai to varçtu ierakstît pamatlîdzekïu sarakstâ. Ðî spçle, kas ir vçnas centrs, neapðaubâmi ir tâs personas îpaðums, kas izveido finanðu kampaòu vai vairâk uzòçmuma îpaðumtiesîbas, tâpçc mçs iegâdâjâmies atseviðíu pirkuma rçíinu par pirkumu.Pamatlîdzekïu sâkotnçjo vçrtîbu nosaka, aprçíinot ne tikai iegâdes izmaksas, bet arî izmaksas par ðîs narkotikas transportçðanu uz uzòçmumu, iekrauðanu un izkrauðanu. Daþreiz demontâþas un montâþas izmaksas saistîbâ ar to, ar kuru mçríis ir, ir arî pamatlîdzekïu priekðrocîba. Pamatlîdzekïu uzskaite arî paredz, ka PVN tiek pârskaitîts no pamatlîdzekïa cenas.Ja mçs mantotu pamatlîdzekli, tad likumdevçjs pats atïauj noteikt tâdas metodes priekðrocîbas, kâdas ir lîdzîgai formai un formai, kas ir izturîga pret cenu. Ja neatkarîga pamatlîdzekïu vçrtîbas noteikðana nav papildu, tad vçrtîbu nosaka, izmantojot nekustamâ îpaðuma vçrtçtâju, kurð var tikt pieòemts darbâ.