Apicrbu rathotajs forti

Pagâjuðajâ sestdienâ beidzâs vietçjo apìçrbu raþotâju jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja daudz skatîtâju, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri bûs gatavi nâkamajai sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs pastâvçja visvienkârðâkajâ detaïâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To raþoðanâ izmantoti tikai spçcîgi un viegli audumi ar pareizâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportierus visvairâk pârvietoja gaisîgi, krâsaini maxi svârki no tamborçtâm kolekcijâm. Turklât viòi bija priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vieglajiem apìçrbiem dizaineri ir piedâvâjuði cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika arî skaistas kâzu kleitas izsole, kas tika sagatavota arî ðim pasâkumam. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes tika izsolîtas. Ienâkumi, kas gûti no pçdçjâs pârdoðanas, tiks noteikti jûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labdarîbas un veselîgas darbîbas. Mûsu îpaðuma îpaðnieks ir zaudçjis daudz materiâlu izsoïu veikðanai un to, kâ pârdoðana pat bija viena no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija tiks nodota birojiem jau maijâ. Turklât viòð informçja, ka nosaukums paredz izveidot tieðsaistes veikalu, kurâ apgrieztâs kolekcijas bûtu skaidras nekâ stacionâros veikalos.Ìimenes apìçrbu zîmols ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem stûrî. Viòam ir vairâkas rûpnîcas katrâ valstî. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, pirmkârt un galvenokârt daudz interesantâko drçbnieku, ðuvçju un dizaineru. Katru reizi, kad ðî kompânija veic kolekcijas harmonijâ ar galvenajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas izrâdâs ïoti veiksmîgas, ka pat pirms veikala izveides tie, kas jau ir gatavi citam rîtam, pagrieþas garâs rindâs. Ðîs kolekcijas notiek vienâ dienâ.Ðî zîmola ietekme daudzu gadu garumâ ir ïoti svarîga lietotâjiem, arî pasaulç, kâ arî ârvalstîs. Rakstot par viòu, nemaz nerunâjot par gandarîjumu, ko viòa ir saòçmusi, un to, ko viòi sniedz, ka rezultâti ir vislabâkâs kvalitâtes.

Skatît mûsu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas medicîniskâs apìçrbs