Apicrbu rathotajs dzivniekiem

Sestdien tika prezentçta vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir sagatavojuði audzçðanas sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs dzîvoja mazâkajâ komponentâ, un viss tika sagatavots bez ðíçrðïiem. Uz skrejceïa mçs varçjâm apbrînot brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. Viòu darbs pamatojâs uz pilnîgi acîmredzamiem un delikâtiem audumiem ar atbilstoðâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaiðâs, krâsainos maxi svârki pilnîbâ tamborçt. Papildus savam priekam viòi arî radîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar ðïûdçm un izðûti bikini. Jauniem apìçrbiem dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu kleitas izsole, kas tika sagatavota galvenokârt par iespçju. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes joprojâm tika izsolîtas. No jaunâs izsoles iegûtie ienâkumi tiks nodoti bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas funkcionâlas un noderîgas darbîbas. Tâ îpaðnieki jau vairâkkârt ir samaksâjuði par mûsu produktiem pârdoðanai, un pârdoðanas objekts bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija nonâks augiem tikai maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums apsver iespçju izveidot e-komerciju, kurâ bûtu redzamas kolekcijas, izòemot stacionâros veikalos.Ìimenes modes uzòçmums eksistç tikai no nozares bagâtâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Visâ reìionâ ir daþas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, pçdçjos populârâkajos no daudzajiem vienkârðâkajiem drçbnieku, ðuvçju un arhitektiem. Katru reizi, kad ðî funkcija raksta kolekcijas savienojumâ ar Polijas galvenajiem dizaineriem. Ðîs kolekcijas spçlç tik lielu atpazîstamîbu, ka pat pirms veikala atvçrðanas tâs ir gatavas nelielâ rindâ no savas rîta. Ðîs kolekcijas notiek tajâ paðâ dienâ.Ðîs iestâdes raksti daudzu gadu garumâ ir saòçmuði lielu popularitâti gan saòçmçju vidû, gan ârvalstîs. Rakstot par viòu, nav pareizi nemaz nerunâjot par daudzajâm atlîdzîbâm, ko tâ ir saòçmusi, un to, ko viòi saka, ka lîdzekïi ir visaugstâkâ vçrtîba.

https://ecuproduct.com/lv/black-mask-lieliska-maska-kas-novers-putites-un-sejas-netirumus/Black Mask Lieliska maska, kas novērš pūtītes un sejas netīrumus

Skatît savu veikalu: Vienreizçjas aptiekas apìçrbs