Apicrbu rathotajs adika

Pagâjuðajâ sestdienâ tika izgatavota vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja maksimâlo skatîtâju skaitu, kuriem bija jâskatâs, ko dizaineri bija izdarîjuði nâkamajâ sezonâ. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika attîrîta mazâkajâ komponentâ, un viss tika darîts bez ðíçrðïiem. Apstrâdes laikâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu darbs izmanto pilnîgi uzticamus un izsmalcinâtus audumus ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika plaðie tamborçti gaiðie, krâsaini maxi svârki. Blakus tiem bija prieks ar meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Jaunajiem apìçrbiem dizaineri piedâvâja cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar veseliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâta kâzu kleita, kas tika izgatavota îpaði ðim gadîjumam. Kleita tika pârdota personai, kuru sapòoju, ka paliks anonîms. Turklât daþas drçbes no karstâkâs kolekcijas tika izsolîtas. No paðreizçjâs izsoles saòemtie ienâkumi tiks nodoti mûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka zîmols ïoti atbalsta daþâdas efektîvas un siltas darbîbas. Tâ îpaðnieki vairâkkârt ir nodroðinâjuði mûsu izstrâdâjumus izsolç, un, tiklîdz izsoles priekðmets bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Kompânijas pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija tagad nonâks veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums ir izveidojis tieðsaistes veikalu, kas bûtu atbildîgs par savâktajâm kolekcijâm nekâ stacionârajos veikalos.Ìimenes apìçrbu zîmols ir siltâ apìçrbu raþotâju oriìinâls. Plaðajâ pasaulç ir daþas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, tostarp lielâkâ daïa no interesantâkajiem drçbnieku, ðuvçju un arhitektiem. Katru reizi zîmols publicç kolekcijas vienoti ar slaveniem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas patieðâm izbauda to, ka vienmçr pirms veikala sâkuma tâs rîta sâkumâ ir gatavas mazâs rindâs. Ðîs kolekcijas notiek tajâ paðâ dienâ.Ðîs iestâdes tçmas jau daudzus gadus ir ïoti nozîmîgas lietotâju vidû, arî pasaulç, gan ârvalstîs, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa, ðíiet, nepiemin atalgojumu, ko viòa ir atïâvusi, un kas pârbauda, vai rezultâti ir visaugstâkâs kvalitâtes.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçji apìçrbi, sari