60 x 90 virknes somas

Râvçjslçdzçju somas var izmantot citâs nozarçs, tâpçc tâs spçlç ar tik sareþìîtu zîmolu un atrodamas gandrîz katrâ mâjâ. Tie nodroðina pârtikas produktu svaigumu, higiçnisku uzglabâðanu un nodroðina produktus pret ârçjiem faktoriem.

Katra perfekta dâma labi zina vakuuma maisiòus, jo tie daudz izmanto un papildina viens otru daudzâs mâjas darbîbâs. Pirmkârt, ðie maisiòi nodroðina pârtiku uzglabâðanai. Tie ir milzîgi un drosmîgi, lai sabojâtu tos, pateicoties kuriem tie ilgu laiku saglabâ pârtiku. Râvçjslçdzçju somas iegâdâsies par brîvu un âtru satura aizvçrðanu, lai netiktu òemti vçrâ iespçjamie piesâròotâji vai gaiss, kas var paâtrinât pârtikas produktu sabojâðanu. Maisiòi lieliski savâkti brîvu produktu, piemçram, putraimu, sausiòu, þâvçtu garðaugu vai lapu tçju uzglabâðanai.

Formexplode

Pârtikas produkti, kas iepakoti vakuuma maisiòâ, saglabâ savu smarþu, kas neiekïûst ârpusç. Ievietojot svaigus dârzeòus un produktus, ir vçrts saglabât to papildinâjumu un stilu, ievietojot tos nelielâ maisâ. Pateicoties filmas pârredzamîbai, jûs uzreiz zinât, kas notiek centrâ.

Ja maisiòi ir paredzçti, lai iesaldçtu pârtiku, ir vçrts izveidot foliju, kas tiek sasniegta vidû. Tas palîdzçs atrast produktu ïoti labi pçc sasalðanas nedçïâm, kad ir grûti novçrtçt, kas ir izvçlçts maisâ (saldçta pârtika bieþi izskatâs lîdzîga, piemçram, saldçti garðaugi vai saldçti pelmeòi, ja nezinâm, kas ir pildîjums. Ar vakuuma maisiòiem ir daudz vieglâk noòemt saldçtu pârtiku, jo plçve neizlauþas, bet nesasalst ar pârtiku, kad panâkts parasts plastmasas maisiòð.

Arî kulinârijas vçrtîbâ tika izmantoti vakuuma maisi. Ir svarîgi tos pagatavot, plaukt vai mîklu, un katram amatieru ðefpavâriem mûsu virtuvç jâatceras perfektas formas maisiòu komplekts (bet oriìinâlajos izmçros.

Râvçjslçdzçju maisiòi ir atraduði to pielietojumu un citâs nozarçs. Ikdienas dzîvç tie ir noderîgi kâ droðs iepakojums, piemçram, mçs nevçlamies, lai kaut kas bûtu slapjð. Maisiòu komplekts ir arî neatòemama cilvçku daïa - pirms iekâpðanas lidmaðînâ ir nepiecieðams droði iepildît visus ðíidrumus (kosmçtiku, medikamentus utt., Kuriem maisiòi, ko mçs tçrçjam virtuvç, lieliski papildinâs.

Liela vakuuma maisiòu priekðrocîba ir to zemâ vçrtîba arî iespçja izmantot ðo vienu gabalu vairâkas reizes. Atkârtotas izmantoðanas nozîmç maisiòu rûpîgi jânomazgâ. Iepakojumâ jâiekïauj informâcija par to, vai somas var tîrît trauku mazgâjamâ maðînâ.